Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky platí pro všechny dodávky a služby, které fa. MAKO CAR s.r.o. poskytuje. Vedlejší domluvy jsou platné pouze v jednotlivém případě, a to formou písemné dohody. Doplňující podmínky našich zákazníků jsou pro nás nezávazné. Smlouva je uzavřena přijetím objednávky a to buď telefonicky, osobně nebo přes internet. Prodávající je oprávněn vzhledem ke svým možnostem smlouvu zrušit, resp. objednávku omezit. Omyly v katalogu, v nabídkách, potvrzených zakázkách, fakturách atd.., také početní a písemné chyby jsou pro nás nezávazné.


Prodávající: MAKO CAR s.r.o, , Jesenická 331, 252 44 Dolní Jirčany, IČO:24772887, DIČ: CZ24772887, email: obchod@makocar.cz, +420 602 554 515

Kupující: Je-li kupující Spotřebitelem (to je každý člověk, který kupuje zboží mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání), v tom případě je kupní smlouva uzavřena v souladu s Obchodními podmínkami podle obč. zák č.89/2012 Sb.

Není-li Kupující spotřebitelem kupní smlouva je uzavřena v souladu s Obchodními podmínkami obch. zák. č.513/1991 Sb. Kupující znamená fyzickou (OSVČ) nebo právnickou osobu, která se společností uzavřela kupní smlouvu nebo uzavřela objednávku.

Výhrada vlastnictví

Prodávající si vyhrazuje právo vlastnictví vůči dodanému zboží až do úplného zaplacení kupní ceny včetně nákladů. Bude-li kupující v prodlení s placením, byť jen i části kupní ceny o více než jeden měsíc, výslovně souhlasí s tím, aby zboží, které má kupující, jehož vlastníkem je prodávající, převzal do své držby prodávající.

Odstoupení od smlouvy

Kupující, který je spotřebitelem, má právo v souladu se zákonem č.367/2000 odstoupit od kupní smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě do 14 dnů po převzetí zboží. Vrácení zboží provede kupující na vlastní náklady. Vrácením se rozumí předání zboží dopravci nebo přímo prodejci. Peníze za zboží budou kupujícímu vráceny převodem na účet nejpozději do 30 dnů. Vrácené zboží musí být nepoužité, nepoškozené, čisté a zabalené v původním obalu. Pokud vrácené zboží nesplňuje některou z těchto podmínek, může být vrácená částka snížená o vynaložené náklady na uvedení zboží do původního stavu.

Záruka, odpovědnost za vady

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem, nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

Kupující je povinen v případě přijetí zboží zásilkovou službou přesvědčit se o stavu a úplnosti zboží při dodání. V případě poškození zboží, nedodání zboží či opožděné dodávky apod. se kupující zavazuje, že vzhledem k potřebě zachování možnosti případného uplatnění práv vůči dopravcům, tuto skutečnost vyznačí v přepravním dokladu a potvrdí ji doporučeným dopisem adresovaným a zaslaným dopravci bez zbytečného odkladu po dodání zboží. Kupující se rovněž zavazuje zaslat prodávajícímu kopii výše uvedeného přepravního dokladu, na jehož základě Prodávající zahájí reklamační řízení s kupujícím. Jinak reklamaci nelze uznat.

V případě existence jakýchkoliv vad je prodávající oprávněn provést dle vlastní volby buď odstranění vad dodáním náhradního zboží za vadné, dodáním chybějícího zboží nebo opravou zboží. V případě neúspěšné první opravy jsou přípustné další dva pokusy o opravu. Záruční doba na veškeré nové zboží z našeho internetového obchodu je 24 měsíců počínaje dnem převzetí zboží.
Prodávající neodpovídá za škodu, ke které došlo v důsledku nesprávného resp. nevhodného používání výrobků či z důvodů, kdy byly na zboží kladeny neúměrné požadavky/např. při soutěžních jízdách/. Kupující je rovněž povinen s těmito podmínkami seznámit uživatele zboží. Prodávající rovněž neodpovídá za škodu v případě, kdy byl předmět kupní smlouvy změněn způsobem, který výrobcem nebyl schválen.
Všechny námi dodávané autodíly musí být před montáží, která je nezbytnou podmínkou dodání spotřebiteli, zkontrolovány ohledně vhodnosti na odpovídající typ vozidla. Technické změny, doplňky a vyloučení ručení za chyby tisku zůstávají vyhrazeny, jakož i tiskové chyby v textu popř. na obrázcích. Před montáží rozšiřovacích podložek na kola musí být bezpodmínečně zkontrolováno, jak jsou kola osazena a zda nic nebrání ve volném otáčení kol. Rovněž tak musí být zkontrolován dostatek prostoru v podkolí vozidla, kam bude kolo namontováno. Již namontované díly nelze vracet. Vrácení je možné pouze po předchozí dohodě a na základě zpětného dodání na náklady kupujícího. Montáž rozšiřovacích podložek je nutná pouze v souladu s návodem k montáži, který je vždy přiložen v balení.
Prodávající neodpovídá za technickou způsobilost vozidla v případě náhradních dílů, které si kupující nechá namontovat svévolně na vozidlo.

Zpracování dat

Všechny dodávky budou námi evidovány za pomoci elektronického zpracování dat. Kupující souhlasí s tím, že jeho identifikační údaje budou evidovány za pomoci elektronického zpracování dat a používány pouze pro potřebu prodávajícího.

Zvláštní ustanovení

Kupující se zavazuje držet v tajnosti své uživatelské jméno, heslo a všechny údaje, které mu umožňují registrovaný přístup do našeho e-shopu, a chránit jej před neoprávněnému použití třetích osob.
K užívání obchodní značky, loga nebo názvu Prodávajícího je kupující oprávněn pouze se souhlasem prodávajícího.

Použitelné právo, místo soudu a místo plnění

Tyto všeobecné obchodní a dodací podmínky se řídí platnými právními předpisy České republiky. Sjednává se použitím českého práva. Veškeré spory budou projednávány českými soudy, přičemž místně příslušným je soud dle sídla Prodávajícího.

Ochrana osobních údajů

1.1. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje při registraci a objednávce uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

1.2. Prodávající jako správce a zpracovatel osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) se zavazuje zpracovávat osobní údaje dle smlouvy v souladu s pravidly stanovenými v GDPR a dalšími obecně závaznými právními předpisy na ochranu osobních údajů.

1.3. Prodávající se zavazuje zpracovávat pouze ty osobní údaje kupujícího (včetně osobních údajů zaměstnanců či členů statutárních orgánů, kteří jednají při uzavírání smlouvy za kupujícího), které jsou nezbytně nutné v souvislosti s předmětem plnění smlouvy (včetně archivace smlouvy a souvisejících daňových dokladů dle platné právní úpravy), plnění zákonných povinností či z důvodu ochrany oprávněných zájmů prodávajícího.

1.4. Předmětem zpracování osobních údajů prodávajícího jsou zejména následující osobní údaje kupujícího:
• jméno a příjmení, případně též titul
• firma v případě OSVČ
• IČ a DIČ
• fakturační a doručovací adresa
• email
• telefon

1.5. Účelem zpracování osobních údajů je:

• plnění zákonných povinností
• ochrana oprávněných zájmů prodávajícího
• plnění povinností prodávajícího dle smlouvy, a to konkrétně dodávky produktů a služeb dle smlouvy

Osobní údaje kupujícího bude prodávající zpracovávat pouze v rozsahu nezbytném pro plnění svých povinností dle smlouvy, v souladu se smlouvou, a to pouze po dobu trvání smlouvy resp. po dobu stanovenou zákonem v případě plnění zákonných povinností či po dobu nezbytně nutnou pro ochranu oprávněných zájmů prodávajícího.

1.6. Prodávající je povinen vést záznamy o zpracování osobních údajů v souladu s čl. 30 GDPR.

1.7. V souvislosti se zpracováním osobních údajů dle bodu 1.5 prodávající prohlašuje, že:

• zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky GDPR
• zpracovává osobní údaje pouze za účelem a v rozsahu nezbytném pro splnění smlouvy, zákonných povinností či ochranu oprávněných zájmů prodávajícího
• zajistil, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti
• přijal vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil úroveň zabezpečení odpovídající požadavkům čl. 32 GDPR
• v případě porušení zabezpečení osobních údajů s rizikem pro práva a svobody fyzických osob informuje dozorový orgán, příp. subjekty údajů
• po ukončení smlouvy všechny osobní údaje vymaže, pokud tak bude možné učinit dle právních předpisů platných a účinných v době ukončení smlouvy a pokud již pomine důvod pro ochranu oprávněných zájmů prodávajícího.

1.8. Kupující bere na vědomí, že prodávající může kupujícímu zasílat obchodní sdělení, která se týkají produktů či služeb prodávajícího obdobným těm, které si kupující u prodávajícího alespoň jednou objednal, resp. zakoupil. Pro tento účel není dle platné právní úpravy zapotřebí souhlasu kupujícího s nakládáním s osobními údaji.

1.9. V případě, že si kupující nepřeje, aby mu prodávající nadále zasílal obchodní sdělení dle předchozího bodu, může svůj nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení prodávajícímu vyjádřit zaškrtnutím příslušného políčka přímo ve svém uživatelském účtu, nebo může zasílání obchodních sdělení odmítnout kliknutím na odkaz v těle obchodního sdělení, které bylo kupujícímu doručeno na jeho mailovou adresu uvedenou při objednávce nebo v jeho uživatelském účtu.

1.10. Prodávající informuje kupujícího, že možnost objednat zboží nesmí být nikdy podmíněna souhlasem kupujícího se zasíláním obchodních sdělení třetích stran či s poskytnutím jiných než nezbytných osobních údajů za účelem plnění ze smlouvy.

1.11. V případě, že prodávající bude chtít zpracovávat resp. předávat ke zpracování osobní údaje kupujícího pro jiné účely než uvedené v bodě 1.3., resp. 1.5., je povinen si nejprve vyžádat jednoznačný a dobrovolný souhlas kupujícího s takovým zpracováním osobních údajů, přičemž pro každý účel zpracování osobních údajů je potřeba udělit vždy nový souhlas ze strany kupujícího.

1.12. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace, pouze však v případě, že tuto informaci již alespoň dvakrát kupujícímu sdělil a kupující i přesto opakovaně žádá poskytnutí stejné informace za stejným účelem a to bez zjevného důvodu.

1.13. Další informace týkající se ochrany osobních údajů jsou ke stažení zde.

Ochrana duševního vlastnictví

1.1. Webová stránka je chráněna autorskými právy. Veškerý obsah podléhající duševnímu vlastnictví patří buď prodávajícímu, nebo třetí straně, která poskytla prodávajícímu souhlas s jeho uveřejněním. Obsah webové stránky může být využíván pouze pro vlastní potřebu a nekomerční účely. Pokud není přímo na webové stránce umožněno sdílení či jiné zpracování zveřejněného materiálu, je bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího zakázáno jakkoliv měnit, upravovat, přenášet, reprodukovat, nahrávat, stahovat či jinak používat text, grafické podklady či jakýkoliv jiný obsah webové stránky.

1.2. Návštěvník bere na vědomí, že v případě jakéhokoliv porušení shora uvedeného ustanovení se může dopustit porušení práv duševního vlastnictví. V důsledku toho může být prodávajícím či poškozenou stranou vymáháno právo na náhradu škody v plném rozsahu po návštěvníkovi či jakékoliv jiné osobě, která přímo či nepřímo právo duševního vlastnictví poruší.

Soubory COOKIE A GOOGLE ANALYTICS

1.1. Tato webová stránka používá službu Google Analytics (dále jen „GA“), poskytovanou společností Google, Inc. Služba GA používá soubory Cookie. Bližší informace týkající se souborů Cookie a GA jsou k dispozici kliknutím na informační lištu, dostupnou z úvodní www stránky prodávajícího nebo jsou ke stažení zde.

Vždy dodržujte následující pokyny!

1. Před montáži kol nebo podložek na auto:

1.1 Porovnejte typ vozu a počet kW uvedený v technickém průkazu s údaji uvedenými v katalogu pro zvolené kolo.
1.2 Používejte pouze schválené typy ventilků.
1.3 Odstraňte případné pomocné středící kolíčky nebo jistící podložku na kolovém svorníku.
1.4 Kolo nebo podložka musí dosednout na celou dosedací plochu náboje, podložka musí dosednout celou plochou na disk kola.
1.5 Náboje kol očistěte od nečistot a rzi, jelikož tolerance středových děr je velice malá (max. o 0.2mm větší než náboj kola).
1.6 Použijte jen schválené velikosti pneumatik. Mějte na zřeteli rychlostní a hmotnostní koeficient.
1.7 Zkontrolujte rozměry šroubů nebo matic (i bezpečnostních) a jejich vhodnost pro daný typ automobilu, včetně správné délky šroubů.
1.8 Před montáží pneumatiky na disk překontrolujte možnost volného otáčení kola při zdvihnutém vozidle roztočením kola rukou. Pečlivě zkontrolujte zda má  disk dostatečný prostor od brzdiče (minimálně 3mm). Pokud schválený disk pro Vaše vozidlo nepasuje, může být příčina v nestandartních keramických nebo příplatkových brzdách.
1.9 Kolové šrouby / matky dotahujte vždy momentovým klíčem. Utahovací moment uvádí výrobce vozidla (pohybuje se v rozmezí 90-160Nm).

2. Návod k montáži šroubů/matic včetně pojistných na auto:

2.1 Zkontrolujte správnost aplikace zvoleného šroubu/matice na konkrétní kolo a vozidlo. Šroub/matice se musí dát lehce našroubovat. Pojistné šrouby/matice nesmějí být dotahovány za použití pneumatického nářadí. Dotažení proveďte momentovým klíčem předepsaným utahovacím momentem, dle návodu k montáži přiloženém v balení. Vždy po dotažení šroubů/matic je nutné zkontrolovat volné otáčení kola!

3. Před začátkem jízdy prosím zkontrolujte:

3.1 Odpovídá-li kolový klíč ve vozidle k maticím/šroubům. 3.2 Nachází-li se ve vozidle sada sériových kolových šroubů /matek pro sériové náhradní kolo/pro sériové náhradní kolo/pro případ defektu/. 3.3 Po ujetí 100km od montáže kol znovu utáhněte kolové šrouby/matky.

Závěrečná ustanovení

Vyhrazujeme si právo technických změn a doplnění tiskových chyb, změny cen. Všechny ceny zde uvedené jsou doporučenými prodejními/maloobchodními cenami v Kč včetně DPH. Z těchto cen mohou být obchodníkům poskytnuty velkoobchodní rabaty. V případě hliníkových kol pro osobní automobily jsou v ceně zahrnuty všechny nutné doplňky kola/sady kolových šroubů/matic. Centrování kroužky, krytky nábojů (emblém).


Doručení zboží

Po celé ČR dodáme zboží do druhého dne při objednávce do 12:00 hodin zásilkovou službou. Více o dopravě zde.

Dodání

Dodání zboží se provádí buď osobním odběrem, nebo zasláním. Náklady na dopravu nese kupující dle ceníku viz Doručení zboží výše. Prodávající potvrzené dodací lhůty dodržuje, je však oprávněn při jejich nedodržení odmítnout jakoukoliv náhradu škody. Dodávky po částech povoleny, každá platí jako samostatný obchod.

Ceny

Ceny v internetovém obchodě jsou nezávazné a obsahují daň z přidané hodnoty.


Platební podmínky

V případě prodlení s placením je kupující povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0.1% z dlužné částky za každý den prodlení, pokud se s prodávajícím nedohodne jinak. Kupující se rovněž zavazuje, že uhradí i veškeré výdaje za upomínku, inkaso a především náklady na právní zastoupení, pokud se prodávající nedohodne jinak. Prodávající může nevyužít svého práva na smluvní pokutu a výdaje za upomínku a inkaso. Je možné započíst vzájemné pohledávky prodávajícího a kupujícího.

V naší kamenné prodejně můžete využít i bezhotovostní platby kreditními kartami

Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všeNepovolovat cookies